Over O.V.O

Wat kan onze vereniging u aanbieden

Het overlegcomité ( O.V.O ) is een vereniging die als spreekbuis optreedt voor de ontginningssector om het ontginnen voor de "NEXT GENERATION" verder mogelijk te maken.
De vereniging kenmerkt zich door een flexibel aanspreekpunt te zijn voor alle betrokken actoren en om de wetgevingen te toetsen aan de verzuchtingen van de sector.

Met de technische en praktische kennis van de vereniging is het mogelijk om kort en krachtig op de bal te spelen en gefundeerd en onderbouwd advies te verstrekken over de complexe materie die "ontginnen" is geworden.

Wat zijn onze doelstellingen

De vereniging heeft als doel het behartigen en verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van ontginners van oppervlaktedelfstoffen zoals zand, klei, leem en grind.
Dit gebeurt door een overkoepeling van de bestaande beroepsverenigingen actief in de sector van de ontginningen.

O.V.O. zorgt hierbij voor een vlotte informatiedoorstroming en -uitwisseling en een nauwe samenwerking met de desbetreffende overheid en andere maatschappelijke actoren.

Wie zijn wij

De vereniging bestaat uit vier leden, telkens beroepsverenigingen:

Elk van de vier leden neemt met één afgevaardigde deel aan de Algemene Vergaderingen.

Uit de leden van de Algemene Vergadering worden drie bestuurders en een waarnemend lid gekozen die samen de Raad van Bestuur vormen. Deze Raad van Bestuur wordt samengesteld voor een periode van twee jaar, waarbij een roulatie wordt gehanteerd onder de vier leden.

De Raad van Bestuur kiest onder haar leden een Voorzitter, een Ondervoorzitter en een Penningmeester.
De Raad van Bestuur stelt ook een secretaris (buiten de raad) aan. Op heden is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: mevrouw Anita Ory
  • Ondervoorzitter: mevrouw Kristin Aerts
  • Penningmeester: de heer Frank Liebens
  • Secretaris: mevrouw Sabine Roegiers